Skontaktuj się z nami

77 442 55 33

1. Postanowienia ogólne.

§ 1.
Fundacja pod nazwą Fundacja Siostra Ania, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Magdalenę Wołąsewicz, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym Rep A nr 2806/2013 sporządzonym przez Notariusza Danutę Trusz w Kancelarii Notarialnej w Opolu, w dniu 7 sierpnia 2013 r., działa na przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. 1991 r. Nr 46 poz. 203) oraz niniejszego Statutu.

§ 2.
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§ 3.
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Opole.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić swoją działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4.
Ministrem właściwym ze względu na działalność Fundacji jest Minister Zdrowia.

§ 5.
1. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi pomiotami, w szczególności dla osiągania swoich celów Fundacja może wpierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji, także będąc ich członkiem.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.

§ 6.
Fundację powołano na czas nieokreślony.

§ 7.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i formy ich realizacji.

§ 8.
Celem Fundacji jest prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz kobiet i ich rozwoju na każdym etapie i w każdej sferze ich życia, w szczególności w odniesieniu do:
1. przygotowania do świadomego macierzyństwa, ciąży, porodu i połogu,
2. tworzenia społeczności kobiet świadomych, rozwijających swoje pasje, dla których macierzyństwo jest wspólnym mianownikiem,
3. przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej,
4. przygotowania do okresu menopauzy i „jesieni życia”,
5. ochrony zdrowia i życia,
6. opieki nad starszymi i chorymi,
7. praw i wolności.
§ 9.
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz potrzebujących kobiet,
2. działalność edukacyjną, informacyjną i promocyjną, w tym organizowanie warsztatów i spotkań edukacyjnych,
3. organizowanie kampanii społecznych,
4. współpracę z władzami, samorządami, organizacjami pozarządowymi, w tym z międzynarodowymi,
5. współpracę z placówkami medycznymi,
6. poradnictwo ekspertów,
7. współpracę z mediami: prasą, radiem, telewizją,
8. nadawanie znaku „PRZYJACIEL FUNDACJI SIOSTRA ANIA” oraz innych nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej zasłużonych we wspieraniu działalności Fundacji.

§ 10.
Cele Fundacji mogą ulec zmianom.

3. Majątek i dochody Fundacji.

§ 11.
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie fundacyjnym oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej istnienia.
2. Na realizację celów Fundacji, Fundator przeznacza kwotę 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

§ 16.
Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji, subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji, w tym z odsetek bankowych,
5. dochodów z praw majątkowych,
6. wpłat 1% podatku od podatników, o ile Fundacja uzyska status organizacji pożytku publicznego,
7. innego nieodpłatnego przysporzenia.

§ 17.
1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach, które stanowią, zgodnie z obowiązującymi przepisami, środki trwałe.
2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
3. Z dochodów określonych w § 16 pkt. 1) Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub zapisu, na których zgromadzane są środki otrzymane od w/w osób z w/w tytułów.
4. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Rada Fundacji, kierując się – odnośnie funduszy opisanych w ust. 3. – wolą spadkodawców i zapisodawców.
5. Niezależnie od postanowień powyższych, w każdym roku kalendarzowym działania Fundacji, Fundacja będzie utrzymywać majątek w wysokości stanowiącej nie mniej niż 40 % przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, chyba że Rada Fundacji postanowi inaczej.

§ 18.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 19.
Fundacja nie może:
1. udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywać majątku na rzecz członków Fundacji, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,
4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 20.
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 21.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 22.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

4. Organy Fundacji.

§ 23.
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

1) Rada Fundacji.

§ 24.
1. Rada Fundacji składa się od trzech (3) do pięciu (5) członków.
2. Członek Rady nie może być członkiem Zarządu ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 
3. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
4. Członkowie Rady powoływani są na czas nieoznaczony.
5. Członkowie pierwszego składu Rady są powoływani przez Fundatora w osobach:
a. Aneta Mostowska – Przewodniczący Rady,
b. Beata Berendowicz – Wiceprzewodniczący Rady,
c. Stanisław Wedler – Członek Rady.
6. Kolejny skład Rady lub jej nowego członka w ramach uzupełnienia wakatu, powołuje Rada w głosowaniu tajnym. Powołanie poprzedza skierowanie do Zarządu pisemnej informacji Rady reprezentowanej przez co najmniej 1 członka Rady. Wniosek zawiera wskazanie kandydata/kandydatów na Członka/Członków Rady wraz z uzasadnieniem.
7. Członkostwo w Radzie wygasa z chwilą:
a. śmierci,
b. złożenia pisemnej rezygnacji,
c. sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych,
d. skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
e. odwołania zgodnie z ust. 8-9.
8. Odwołanie Członka Rady może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady Fundacji albo powodują utratę zaufania do danego Członka Rady, biorąc pod uwagę interes i dobre imię Fundacji.
9. Odwołanie Członka Rady, o którym mowa w ust. 8, poprzedza skierowanie do Zarządu pisemnego wniosku Rady reprezentowanej przez co najmniej 2/3 aktualnego składu Rady. Wniosek zawiera uzasadnienie. Głosowanie w przedmiocie odwołania jest tajne i nie bierze w nim udziału Członek Rady, którego wniosek dotyczy.

§ 25.
1. Podstawowym zadaniem Rady jest sprawowanie nadzoru nad realizacją celów Fundacji.
2. Do zadań Rady należy w szczególności:
a. kontrola działalności Zarządu Fundacji,
b. rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji,
c. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz podpisywanie z nimi stosowych umów,
d. proponowanie zmian Statutu i opiniowanie projektów zmian Statutu przedstawionych przez Fundatora lub Zarząd,
e. zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji,
f. wybór biegłego rewidenta,
g. opiniowanie wniosków Fundatora w przedmiocie połączenia z inną Fundacją,
h. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu zgodnie z procedurą wskazaną w § 27 ust. 4,
i. zatwierdzanie Regulaminu pracy Zarządu,
j. podejmowanie innych decyzji zastrzeżonych dla kompetencji niniejszego organu postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 26.
1. Członkowie Rady wyłaniają spośród siebie Przewodniczącego Rady Fundacji i Wiceprzewodniczącego, których może wskazać także Fundator przy pierwszym powołaniu Rady.
2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady.
3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
4. Posiedzenia zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 członków Rady lub Fundatora.
5. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.
6. Na posiedzeniach Rady mogą być obecni Fundator i członkowie Zarządu.
7. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, głos Przewodniczącego Rady jest decydujący.
8. Każdy z Członków Rady dysponuje jednym głosem.
9. Każdy Członek Rady ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz żądania udzielenia wyjaśnień od poszczególnych członków Zarządu i pracowników Fundacji.

2) Zarząd Fundacji.

§ 27.
1. Zarząd składa się od jednego (1) do pięciu (5) członków.
2. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
4. Członków Zarządu powołuje Rada spośród osób zaproponowanych przez Fundatora, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który powołuje Fundator w osobach:
a. Magdalena Wołąsewicz – Prezes Zarządu,
b. Ewa Janiuk – Wiceprezesa Zarządu.
5. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:
a. śmierci Członka,
b. złożenia pisemnej rezygnacji przez Członka,
c. sądowego pozbawienia Członka praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych,
d. skazania Członka prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
e. odwołania Członka zgodnie z ust. 6.
6. Członków Zarządu odwołuje Rada Fundacji. Odwołanie Członka Zarządu może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Zarządu albo powodują utratę zaufania do Członka Zarządu, biorąc pod uwagę interes i dobre imię Fundacji.

§ 28.
1. Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 29.
Do zadań Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych kompetencjom innych organów, w szczególności:
1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji,
2. realizacja programów Fundacji,
3. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,
4. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji,
5. zarządzanie majątkiem Fundacji,
6. kierowanie i reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
7. udzielanie pełnomocnictw osobom działającym w imieniu Fundacji i określanie zakresu ich umocowania,
8. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości zarobków pracowników Fundacji, innych niż członkowie Zarządu i Rady,
9. decydowanie o utworzeniu i likwidacji zakładów,
10. powoływanie i odwoływanie kierowników zakładów,
11. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i innych środków przekazywanych na działalność Fundacji,
12. występowanie z wnioskami do Rady dotyczącymi zmian w statucie.

§ 30.
1. Funkcję Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu pełni Fundator lub Członek Zarządu wskazany przez Fundatora.
2. Jeżeli Prezes Zarządu nie może sprawować swoich czynności wynikających ze Statutu, prawo i obowiązek do ich wykonywania spoczywa na Wiceprezesie.
3. Zarząd spotyka się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
4. Spotkania Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, głos Prezesa Zarządu jest decydujący
6. Każdy Członek Zarządu posiada jeden głos.
7. Zarząd może uchwalić Regulamin pracy Zarządu, w którym określi m.in. zakres i rodzaj obowiązków powierzonych poszczególnym Członkom Zarządu.

5. Postanowienia końcowe.

§ 31.
Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy, chyba że Rada Fundacji w drodze uchwały określi go inaczej, przy czym pierwszym rokiem obrotowym jest okres zaczynający się od 1.09.2013 do 31.12.2014 r.

§ 32.
Decyzje w sprawie:
1. zmian Statutu, w tym celów Fundacji,
2. połączenia Fundacji z inną fundacją,
3. likwidacji Fundacji,
podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Rady.

§ 33.
1. W razie likwidacji Fundacji funkcję Likwidatora pełni Prezes Zarządu albo inna osoba wyznaczona przez Radę.
2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się podmiotom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 34.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Fundator
Magdalena Wołąsewicz